No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Teacher (มุมคุณครู)
 

ปลุกจิตสำนึกนักเรียน - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

คำค้นหา : ครูดีเด่น       
เวลา : 2012-06-22 09:46:02
/ ผู้โพสเนื้อหา : PARINYARAT

ปลุกจิตสำนึกนักเรียน - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

 

คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ?คุรุสดุดี? เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เติมเต็มขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

คุณครูวีระยา ศิริรัชฎานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 5 ครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ ?คุรุสภาสดุดี? ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากครูทั่วทั้งประเทศ นำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ชาวศรีสะเกษ คอลัมน์เปิดทำเนียบครูดีครูเด่นวันนี้ พาผู้อ่านมาสัมผัสแนวความคิดคุณครูวีระยา เจ้าของรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เปิดโลกทัศน์รับอาเซียนครูวีระยา จบการศึกษาระดับปริญญา ตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่สอนวิชางานบ้าน งานประดิษฐ์ และยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ พร้อมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม  ครูวีระยา เล่าว่า รูปแบบการสอนของครู มุ่งปลุกจิตสำนึกนักเรียนให้รู้รักสามัคคี ด้วยพลังเด็กดี เพื่อพลังแผ่นดิน โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมรู้รักสามัคคีปณิธานความดี กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะ และกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้รับอาเซียน ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเด่นชัด

ปัจจุบันจำนวนประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกคนต้องพยายามขวนขวายทำมาหากิน เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว อันเป็นเหตุให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาใกล้ชิดอบรม เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร เด็กจึงมีอิสระเสรีมากยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ครูจึงมีบทบาทในการปลูกฝังความดี หาแนวทางป้องกันปัญหา แก้ไขพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน ตัดสินใจได้อย่างฉลาดเต็มขีดความสามารถ อันจะส่งผลให้ประเทศชาติได้พลเมืองที่มีคุณภาพกรอบแนวคิดในการพัฒนานักเรียน โดยนำความรู้ด้านจิตวิทยา การแนะแนวการศึกษา มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนา วางรากฐานปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีด้วยโครงการ ?ยุวทูตความดีเพื่อพลังของแผ่นดิน? ภายใต้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมแบบหลากหลาย บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษทุกระดับชั้น ต่างตั้งปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังของแผ่นดิน โดยทำความดีถวายในหลวง มีความรักและภาคภูมิใจในชาติไทย กตัญญูรู้คุณ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งฝ่าย ต่อต้านยาเสพติด รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รักษาสภาพแวดล้อม เสียสละ มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ใช้เหตุผลแก้ปัญหา และประหยัดพลังงาน คุณครูวีระยากล่าวทิ้งท้ายว่า นักเรียนทุกคนย่อมมีความสามารถด้วยกันทั้งสิ้น หากได้รับประสบการณ์ที่ถูกต้อง ก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ และเติมเต็มยิ่งขึ้นเมื่อมีข้อมูล กิจกรรมหรือรายละเอียดอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุนแนวทางการพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน มีมาตรฐาน และมุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ทำให้คุณครูวีระยาได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ทั้งรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ สมกับหน้าที่เรือจ้าง พานักเรียนสู่ฝั่งฝัน.

ชยุต โสภาเพียร

ที่มา...เดลินิวส์

ครูผู้สอนให้เด็กรักป่า - เปิดทำเนียบ ครูดี ครูเด่น
ครูต้องทำให้ดีที่สุด - เปิดทำเนียบครูดีครูเด่น
ปลุกจิตสำนึกนักเรียน - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น
ภาษาจีนสำหรับเด็ก สนุกเรียนรู้ สู่ตลาดโลก
อ.นฤเบศร์ จันทะเดช
อ.นฤเบศร์ จันทะเดช
เวลา : 2012-06-06 12:00:10 / อ่านแล้ว ( 18374 )
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Russellmug
No. 128537 / เวลาโพส : วันที่ 2 มีนาคม , 2019 : 18:59:34

      

      
******erectiledysfunctionpillsonx***
erectile vacuum pump
*** ***=******erectiledysfunctionpillsonx***/#>best erectile dysfunction medication
erectile coffee
*** ***="******erectiledysfunctionpillsonx***/#">erection pills
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Albertcab
No. 128083 / เวลาโพส : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ , 2019 : 08:59:58

      

      
prescription cost comparison
*** ***=******canadianpharmacymim***/>canadianpharmacy
canadian online pharmacy
*** ***="******canadianpharmacymim***/">canadian pharmacies online
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Teodoroenawl
No. 128073 / เวลาโพส : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ , 2019 : 01:22:55

      

      

Nicely put, Regards.

does cialis interact with warfarin
*** ***="******cialispego***/">cialis generic cialis lovegra
*** ***=******cialispego***/>cialis without a doctor prescription
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Albertcab
No. 128064 / เวลาโพส : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ , 2019 : 15:48:14

      

      
buy prescription drugs canada
*** ***=******canadianpharmacymim***/>canada pharmacies online prescriptions
safeway pharmacy
*** ***="******canadianpharmacymim***/">trust pharmacy canada
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Lesnoylkn
No. 124199 / เวลาโพส : วันที่ 18 ตุลาคม , 2018 : 08:34:57

      

      
?? ??????? ? ?????? ??? *** ***=******xn----8sbagnyiehnl3afw.xn--p1acf>?? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ??????? ??????? ??????????? ????
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: ConnieSnato
No. 124085 / เวลาโพส : วันที่ 1 ตุลาคม , 2018 : 10:26:32

      

      
???????????! ?????????? ? ??? ????!
????? ?????????? ???? ????: [b] ???????? ?????? ????? 2018 ? ??????? ???????? [/b] [url=******kinokub***/]******kinokub***/[/url]
?????: ?????? ?????????? ???????? ???????? 2018 ???? ******kinokub***/fantastika/ ?????? 2018
???: ??????? 2018 ?????? ?????? ??????? ???????? ????????? ******kinokub***/komediya/ ?????? 2017
???: ????? ?????? ????? ????????? 2017 ******kinokub***/melodrama/ ?????? 2017
???: ******kinokub***/news/8586-rossiya-kak-benzokolonka-energiya-yunosti-i-slepaya-lyubov*** [b] ?????? ??? ????????????, ??????? ?????? ? ?????? ?????? [/b]
?????: ******kinokub***/komediya/6718-ostrov-nenuzhnyh-mutantov-spliced-sezon-1-20092010***
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: JacobApago
No. 124050 / เวลาโพส : วันที่ 17 กันยายน , 2018 : 15:22:53

      

      
????????????!
????? ???????????? ???????? ?? ???? ?????: ******anubi.ru :
******anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/5038-nerazgadannaya-tayna-sovetskoy-razvedki*** ????????????? ????? ????????? ????????
******anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/4005-korol-blyuza-bi-bi-king-ushel*** ?????? ????? ?? ?? ???? ????
******anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/1170-losinaya-ferma***
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: papherb
No. 124002 / เวลาโพส : วันที่ 25 สิงหาคม , 2018 : 13:52:29

      

      

The spa center erotic invites visit one of the kinds massage, is what we do. The attractive women our the spa center will give you an unforgettable experience. The spa salon is a place of rest and relaxation.
The spa center Happy ending massage in Long Beach
considered best technique relax at the end of the strenuous working day is Masseuses massage.
Rasprekrasny reception better understand in feelings and wishes of a loved one - a common body rub massage, developing powerful stimulating effect. The skill Best massage in Miami discovers freedom for creativity in building deep relationship, besides this is beautiful system state love and appreciation sweetheart to man.
Carnal Energy massage in Oakland from long-legged the top model the massage. Clients can come our erotic salon and get several types of massage.

Ava from the school of the sports massage in Boston turn out your own private masseuse at any day.We have a massage parlour Manhattan. - *** ***=***s***nuru.massage-ny***/>nuru massage
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Christel
No. 123955 / เวลาโพส : วันที่ 7 สิงหาคม , 2018 : 17:59:37

      

      
online gambling casino
casino slots
online casino gambling
casino games slots
casino games slots
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Trinidad
No. 123936 / เวลาโพส : วันที่ 15 กรกฎาคม , 2018 : 18:44:53

      

      
no deposit bonus malaysia
the online casino
slots beer
online casino pay by phone
the online casino
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Thomasmorne
No. 123712 / เวลาโพส : วันที่ 18 พฤษภาคม , 2018 : 05:36:04

      

      
??????????? ????! ??????? ? ??? ????!
????? ?????????? ? ????:
******mybioplanet.ru/information-technology-it/26414-eksperty-rasskazali-ob-opasnosti-samsung-galaxy-s8-dlya-zreniya-cheloveka*** [b] ???????? ?????????? ?? ????????? Samsung Galaxy S8 ??? ?????? ???????? [/b]
******mybioplanet.ru/news/10689-nikolaeve-sotrudniki-sbu-zaderzhali-grazhdanina-ukrainy-andreya-zaharchuka-rabotavshego-zhurnalistom-v-sankt-peterburge***
******mybioplanet.ru/information-technology-it/27600-eksperty-nazvali-top-5-smartfonov-buduschego***
??? ????? ??????????? ?? ???? ????? ???: [b] ??????? ?? ?????? ????? [/b] ******mybioplanet.ru/
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: WilliamTut
No. 123629 / เวลาโพส : วันที่ 5 พฤษภาคม , 2018 : 23:10:43

      

      
viagra without a doctor prescription paypal [url=******viagrawithoutdocpresc.accountant/#8753]viagra without a doctor prescription walmart[/url] viagra without a doctor prescription india
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Alfredspare
No. 123621 / เวลาโพส : วันที่ 1 พฤษภาคม , 2018 : 18:35:49

      

      
?????? ?????, ???????????? ? ???????????. ? ??????????? ?????? ???? ???????? ?? ??????? ???????????? ?????, ?????????? ?? ????????????? ??????? ??????? ? ????????? ?? ???? ????????????? ??? ???? ? ????????????. ????????? ??????? ?? ????? [url=******sovet-sadovody.ru]sovet-sadovody.ru[/url]
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: JamesHaday
No. 123536 / เวลาโพส : วันที่ 15 เมษายน , 2018 : 08:49:16

      

      
?????? ???????????? ?????? ????? ?????????, ?????? ?? ????????? ?????????. ?? ??????????? ??????????, ??? ????? ?????? ? ????????????. ????????? ??? ???, ??? ???? ? ?? ?? ????????? ? ??????????? ???????????? ????????? ????? ???????? ?????? ?????????????????. ????????? ??????? ?? ????? [url=******blitz-remont.ru]blitz-remont.ru[/url]
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: Ramonanag
No. 123526 / เวลาโพส : วันที่ 13 เมษายน , 2018 : 17:40:04

      

      
casino games real money
[url=******casino24list***/]online gambling casino[/url]
*** ***="******casino24list***/">kasino
casino slots
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา