No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Teacher (มุมคุณครู)
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ

คำค้นหา : -แผนการจัดการเรียนการสอน แผนการสอน แผนการสอนภาษาอังกฤษ     
เวลา : 2012-04-21 14:02:08
/ ผู้โพสเนื้อหา : PARINYARAT

ชื่อเรื่อง                               แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ 

(Natural  Approach)  โดยใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกม  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง

ผู้ศึกษาค้นคว้า                   นางสราพร  เริงรื่น

สถานศึกษา                        โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

บทคัดย่อ

 

หัวใจสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนึ่ง นอกจากโครงสร้างและไวยากรณ์แล้ว คือ คำศัพท์  เพราะถึงแม้ว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนและเข้าใจไวยากรณ์ได้ดีแค่ไหนก็ตาม  ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องคำศัพท์คือรู้คำศัพท์น้อย จึงทำให้โอกาสในการเป็นเลิศในการใช้ภาษาอังกฤษก็ย่อมถูกจำกัดไปด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นอกจากจะมุ่งพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างและหลักภาษาแล้วการพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ของนักเรียนก็มีความสำคัญเช่นกัน นอกจากนี้การใช้เกมเข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนยังช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียน เกิดความสนุกสนาน ทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการที่จะฝึก  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ  (Natural  Approach) โดยใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  70/70  และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ  (Natural  Approach)  โดยใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2  จำนวน  13  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5  โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2  จำนวน  13  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ  (Natural  Approach) โดยใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกม  Worksheet ที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  25 Worksheet  และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการศึกษาค้นคว้า  ปรากฏดังนี้

1.         แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ  (Natural 

Approach)  โดยใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 74.38/78.25 ซึ่งแสดงว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ  (Natural  Approach)  โดยใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  เท่ากับร้อยละ 74.38  และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้หรือประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน  เท่ากับร้อยละ 78.25

2.         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน  โดยใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกมทุก

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

3.         ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ

(Natural  Approach)  โดยการใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ 0.6086  ซึ่งแสดงว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากความรู้เดิม  ร้อยละ 60.86

4.         ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตาม

แนวธรรมชาติ (Natural  Approach)  โดยการใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกม พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป  ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  แสดงว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ (Natural Approach)  โดยการใช้บัตรภาพ  บัตรคำและเกม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ
มาแล้ว มาแล้ว!! คู่มือการใช้งานระบบ GATPAT (สำหรับผู้สมัครสอบ)
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา